New Music Download Persian Kala Shop Web Forum Iranian Portal Movie Download And Music Download Center New Persian Troll
Monday , 27 March 2017
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่4) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่4) ขึ้น  มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การยกระดับเทคโนโลยีและมาตรฐานสินค้าในประเทศและต่างประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้สำหรับสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม
 • เพื่อพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ และนักศึกษาให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ (Segmentation) มากขึ้น
 • เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ และนักศึกษา ได้มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีในการตกแต่งสำเร็จให้สินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
 • เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคงและสร้างรายได้ โดยการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิม
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทอ ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา พัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ต่อไปในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ นักศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการผลิตการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของตลาด นักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยกระดับให้มีความเข้มแข็ง ความสามารถในการแข่งขัน  และสนับสนุนแก่สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการต่อยอดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่สมาชิกและชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสิ่งทอของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างทั่วถึง ระยะเวลาดำเนินการ 3  ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559) วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน
 • ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ นักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมาตรฐานไทยและสากล
 • ดำเนินการพัฒนาและออกแบบสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิมต้นแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ (Segmentation)
 • ดำเนินประยุกต์ใช้แทคโนโลยี และนวัตกรรมในการตกแต่งสำเร็จ (การพัฒนาเส้นใย และการพัฒนาคุณสมบัติของผ้า เช่น ความนุ่ม กลิ่นหอม สะท้อนน้ำ) ให้กับสินค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมให้มีความแตกต่าง ๆ
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้ตรงกับมาตรฐานสากลต่างๆ
 • ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 • ดำเนินการสร้างตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยการออกงานนิทรรศการแสดงสินค้าในประเทศ
 • ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการในปีถัดไป ในทิศทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและประเมินผลในรูปผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยการเข้าติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งสร้างแบบติดตามฯ เพื่อนำมาประกอบการประเมินผล
 • จัดทำฐานข้อมูลสิ่งทอของ 5 จังหวัดชายแดนใต้
การดำเนินงาน  แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ภายใต้โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กิจกรรม 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมเชิงพาณิชย์
 • ฝีกอบรมให้ผู้ประกอบการ จำนวน 250 คน ทั้งในด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมจำนวน 25 ผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาดูงานด้านการตลาดและการทำผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • สร้างตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยออกนิทรรศการแสดงสินค้า 2 ครั้ง (ในประเทศ 1 ครั้ง และ ต่างประเทศ 1 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
 • การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 100 คน
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วัสดุใหม่ และการยกระดับเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 25 ชิ้นงาน
กิจกรรมที่ 3  การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานสิ่งทอ
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ 20 ผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี 20 ผลิตภัณฑ์
 • อบรมเรื่องมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 200 คน
กิจกรรม4 การจัดทำฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลโครงการ
 • การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การวิเคราะห์ติดตามโครงการ
 • จัดทำหนังสือรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ

Scroll To Top