New Music Download Persian Kala Shop Web Forum Iranian Portal Movie Download And Music Download Center New Persian Troll
Monday , 27 March 2017
ตารางกิจกรรมของโครงการ

ตารางกิจกรรมของโครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม 1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559 

กำหนดการอบรมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

วัน / เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม/กิจกรรม

สถานที่

26-27 กุมภาพันธ์ 09.00-16.00 น. พื้นฐานองค์ความรู้และการเลือกใช้วัสดุ โรงแรมโกลเด้นท์คราวร์พลาซ่าหาดใหญ่
26-27 มีนาคม 09.00-16.00 น. การออกแบบและการจัดทำ Collection โรงแรมโกลเด้นท์คราวร์พลาซ่าหาดใหญ่
2-6 เมษายน - ศึกษาดูงานด้านการตลาดและเทคนิคการทำบาติก ประเทศอินโดนีเซีย
29-30 เมษายน 09.00-16.00 น. เทคนิคการเพ้นท์บาติก กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมบาติกภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส
9-10 พฤษภาคม 09.00-16.00 การทำตลาดบน Facebook มอ.สงขลา
20-27 พฤษภาคม - ทักศนศคึกษาดูงานโรงงานต้นแบบพร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ” บ.บายศรีครีเอชั่น จังหวัดแพร่
6-7 มิถุนายน 09.00-16.00 Window Display โรงแรมโกลเด้นท์คราวร์พลาซ่าหาดใหญ่
18-23 มิถุนายน - ออกงานนิทรรศการ Thailand Trade Show 2013 ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมที่ 2 :  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ประจำปี 2559

กำหนดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม

ในกลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดสงขลา

วัน/เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม

สถานที่

2 มีนาคม

08.00 – 16.00 น.

องค์ความรู้ด้านเส้นใยและโครงสร้างลวดลายผ้าทอ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา
13 – 14 พฤษภาคม

08.00 – 16.00 น.

ปฏิบัติการเตรียมและทอผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทรและกลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์
8 มิถุนายน

08.00 – 16.00 น.

อบรมและปฏิบัติการตกแต่งสำเร็จ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

ในกลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดสตูล

วัน/เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม

สถานที่

28 กุมภาพันธ์

08.00 – 16.00 น.

องค์ความรู้ด้านเส้นใยและการออกแบบเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยการอาชีพละงูจังหวัดสตูล
1 เมษายน

08.00 – 16.00 น.

อบรมเทคนิคการตัดเย็บและการพัฒนาแบบตัด วิทยาลัยการอาชีพละงูจังหวัดสตูล
10 พฤษภาคม

08.00 – 16.00 น.

ปฏิบัติการเทคนิคการตัดเย็บและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพละงูจังหวัดสตูล
1 มิถุนายน

08.00 – 16.00 น.

อบรมและปฏิบัติการตกแต่งสำเร็จ วิทยาลัยการอาชีพละงูจังหวัดสตูล

ในกลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา

วัน/เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม

สถานที่

6 มีนาคม

10.00 – 15.00 น.

องค์ความรู้วัสดุเส้นใยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ห้องประชุม ภัตตาคารชามีคิทเช่น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 – 27 เมษายน

08.30 – 16.30 น.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการย้อมสีและการตกแต่งสำเร็จผ้าผืน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจังหวัดยะลา
18 พฤษภาคม

08.30 – 16.30 น.

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีด้านการตกแต่งสำเร็จและการใช้วัตถุดิบเส้นใย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจังหวัดยะลา

ในกลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดนราธิวาส

วัน/เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม

สถานที่

6 มีนาคม

10.00 – 15.00 น.

องค์ความรู้วัสดุเส้นใยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ห้องประชุม ภัตตาคารชามีคิทเช่น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 – 24 เมษายน

08.30 – 16.30 น.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการย้อมสีและการตกแต่งสำเร็จผ้าผืน จังหวัดนราธิวาส

ในกลุ่มผู้ประกอบการผ้าจวนตานี จังหวัดปัตตานี

วัน/เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม

สถานที่

6 – 7 เมษายน

09.30 – 16.45 น.

ความรู้พื้นฐานเรื่องการทำแบบตัดกระเป๋า และฝึกปฏิบัติ จังหวัดสงขลา

17 – 18 เมษายน

09.30 – 16.45 น.

ความรู้เรื่องผ้าทอการเทคโนโลยีการตกแต่งผ้า จังหวัดสงขลา

26 – 27 เมษายน

09.30 – 16.45 น.

องค์ความรู้กระบวนการผลิตผ้าจวนตานีองค์ประกอบในการออกแบบผ้า ความรู้เรื่องสี จังหวัดสงขลา

5 – 6 พฤษภาคม

09.30 – 16.45 น.

องค์ความรู้แนวโน้มสีและแฟชั่นในอนาคต จังหวัดสงขลา

กิจกรรม 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ประจำปี 2559

กำหนดการอบรม

วัน / เดือน

เวลา

หัวข้อการอบรม

สถานที่

6-8 มีนาคม 09.00-16.00 น. คุณภาพมาตรฐานและการทดสอบสำหรับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
16 พฤษภาคม 09.00-16.00 น. การทดสอบคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ สงขลา
26 มิถุนายน 09.00-16.00 น. การทดสอบคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

Scroll To Top