New Music Download Persian Kala Shop Web Forum Iranian Portal Movie Download And Music Download Center New Persian Troll
Monday , 27 March 2017
ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากภาวะความไม่สงบในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี สตูล สงขลาและนราธิวาส  ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว  ภาคประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านของการว่างงาน และรายได้ที่ไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพ  นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีโครงการเร่งด่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เช่น การสนับสนุนการจ้างงาน การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เป็นต้น IMG_1251 ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยังขาดความชำนาญในการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมให้มีคุณภาพดีและการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ นอกจากนี้ยังขาดความหลากหลายในด้านรูปแบบ ขาดความรู้ด้านความต้องการของตลาด ความรู้ในการแปรรูปและการออกแบบนำไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย ส่วนใหญ่ได้ความรู้มาจากสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง ดังนั้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจึงเป็นรูปแบบเดิมๆ ไม่เป็นที่สนใจของตลาด วิธีการเลือกใช้วัสดุที่สวยงามและเหมาะสม ก็ยังไม่มีความเข้าใจ ดังนั้นเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาและสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนารากฐานความรู้และทักษะของ  นักออกแบบ นักศึกษา และนักเรียนให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้แนวคิดจากประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคใต้มาสร้างสรรค์ผลงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีความแตกต่าง

Scroll To Top