New Music Download Persian Kala Shop Web Forum Iranian Portal Movie Download And Music Download Center New Persian Troll
Monday , 27 March 2017
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพวิดีโอ

บรรยากาศในงานเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่าน Thailand Textile Institute

Posted by Lawa at THTI on Friday, 11 September 2015
Scroll To Top